REGULAMIN KONKURSU

§ 1 Postanowienia Ogólne ?Wgraj wejściówkę na specjalny pokaz filmu "unReal"?

1.    Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs - Wgraj wejściówkę na specjalny pokaz filmu "unReal" - konkurs (zwany dalej ?Konkursem?).

 

2.    Regulamin stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

 

Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (kod:00-732), ), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, NIP 526-030-56-44, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 50.937.386,00 zł, zwana dalej Organizatorem.

3.Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 14 października 2015 roku od godziny 15.00, do dnia 15 października 2015 roku do godziny 12.00. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

§ 2 Udział w Konkursie

1.    Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz  zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie.

2.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora i Partnera jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

3.    Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie: opisz najdziwniejszą, krótką przygodę, jaka przytrafiła Ci się w górach i wyślij ją na adres konkurs.logo@agora.pl. Odpowiedź należy wysłać na adres konkurs.logo@agora.pl w sposób określony w § 3.

4.    Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

5.    Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 

6.    Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia udział w Konkursie lub przyznanie nagrody. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe laureatów Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu: fanpag'u miesięcznika Logo.

§ 3 Przebieg Konkursu

1.       Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w punkcie §2 Regulaminu oraz zgłoszenie swojego udziału w Konkursie zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.

2.       Uczestnicy Konkursu przesyłają odpowiedź na pytanie podane w § 2.3 wysyłając e-mail o temacie: KONKURS na  adres konkurs.logo@agora.pl . W zgłoszeniu należy podać: Imię , nazwisko oraz jedno z Kin do którego chce się wybrać,.

3.       E-mail  należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Maile, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

4.       Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

1.       Zwycięzcami Konkursu zostaje 5 jego uczestników, których odpowiedzi zostaną uznane za najciekawsze. Laureat wygrywa nagrodę w postaci biletu na czwartkowy (15.10.2015r) pokaz filmu "unReal? w jednym z pięciu kin sieci Multikino. Pokazy odbędą się w piątek, 15 października br. o godz. 20.00 w Multikinach w 5 miastach Polski: Gdańsk al. Zwycięstwa 14, Kraków ul. Dobrego Pasterza 128, Poznań ul. Królowej Jadwigi 51, Warszawa al. KEN 60,Wrocław Pl. Grunwaldzki 22

2.       Do zwycięzców konkursu organizator, wyśle informację o otrzymaniu prawa do nagrody w dniu 15 października. Organizator poinformuje każdego z nich mailowo, z wykorzystaniem adresu mailowego pozyskanego ze zgłoszenia konkursowego. Autorzy najciekawszych odpowiedzi z 5 kolejnych, wymienionych wyżej lokalizacji otrzymają na e-mail specjalne hasło, które uprawni ich do bezpłatnego wejścia na pokaz filmu.

3.       Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

 

§ 5 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: "Logo?, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs ", w terminie do dnia 30 października 2015 roku - osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2.    Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres, numer telefonu, z którego wysyłane było zgłoszenie do Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje złożone po upływie terminu wskazanego w punkcie 1, jak również w formie innej niż pisemna nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej.

 

3. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania.

 

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 6 Postanowienia Końcowe

1.       Regulamin Konkursu jest dostępny w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora.

2.       Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników Konkursu. Zmieniony regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora.

3.       Każdy Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w Konkursie. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu opublikowania danych osób nagrodzonych i  wręczenia nagród. W zakresie wręczenia nagród uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4.       Ewentualne spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5.       Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 14 października 2015 r.