Flagowe smartfony i ich młodsze rodzeństwo

Fig
Pamiętasz, jak młodsza siostra twojej pierwszej dziewczyny wszędzie za wami łaziła? Mamy dobrą wiadomość: w świecie smartfonów rodzeństwo wcale nie jest wkurzające. Miniatury flagowych modeli może i mają gorsze parametry, ale są wyraźnie tańsze. Przedstawiamy pięć smartfonowych rodzeństw, w których młodsza siostra godna jest starszej ślicznotki.
fot. Paweł Kiszkiel fot. Paweł Kiszkiel

HTC: One i One mini

Ide­al­na pa­ra do na­sze­go ze­sta­wie­nia. Na­zwy i de­sign obu mode­li krzy­czą: je­steś­my naj­bliż­szą ro­dzi­ną - i to królew­ską (jakiś czas temu do­szedł Max, ma­my tak­że dalszych ku­zy­nów). HTC One to je­den z naj­lep­szych smar­tfo­nów na ryn­ku, Mini jest oczy­wi­ście słab­szy, lecz wciąż moż­na na­zwać go tytanem wy­daj­no­ści (po­siadł wy­star­cza­ją­ce mo­ce, by apli­ka­cje nie dzia­ła­ły wol­niej niż u bra­ta), a za­gęsz­cze­nie pik­se­li na cal jego ekra­nu (PPI) onieś­mie­la nie tyl­ko mi­nikon­ku­ren­tów. Co wię­cej, ma ten sam świet­ny apa­rat (któ­re­go jako­ści nie wy­ra­ża licz­ba pik­se­li ma­try­cy, a ich wiel­kość) i dźwię­ko­wą chlu­bę HTC - tech­no­lo­gię Be­ats Au­dio.

Efek­ty dzia­ła­nia prze­twor­ni­ków usły­szysz przez dwa du­że głoś­ni­ki z przo­du ele­gan­ckiej alu­mi­nio­wej obu­do­wy (w Mi­ni - wię­cej pla­sti­ku z boków). W one'ach na wierzch wy­pły­wa na­kład­ka Blin­kFe­ed, upo­dob­nia­ją­cą nie­co te­le­fo­ny do tab­le­tów/kom­pu­te­rów z Win­dows 8 (na kaf­lach-wi­dże­tach wy­świet­la­ją się aktu­al­ne in­for­ma­cje), in­ne pro­gra­mo­we ba­je­ry rów­nież bliź­nia­cze. Mi­ni jest naj­lep­szym z pre­zen­to­wa­nych mi­nia­ków - co wi­dać po spe­cy­fi­ka­cji, wy­mia­rach i ce­nie.

One
Ce­na: 2000 zł
Test AnTuTu: 22 700 pkt
Ekran: 5 ca­li, 1920×1080, PPI: 469, Go­ril­la Glass
Pro­ce­sor: Snap­dra­gon 600, 1,7 GHz,
4 rdze­nie | RAM: 2 GB
Pa­mięć: 32 GB (moż­na też zna­leźć droż­szą o 1000 zł wer­sję 64 GB; brak mic­roSD)
Apa­rat: 4 Mpix w tech­no­lo­gii Ultra­Pixel
Ba­te­ria: 2300 mAh
Wy­mia­ry: 137×68×9,3 mm
Wa­ga: 143 g
In­ne: LTE, NFC, podczer­wień (funkcja pi­lo­ta)

One mi­ni
Ce­na: 1580 zł
Test AnTuTu: 15 500 pkt
Ekran: 4,3 ca­la, 1280×720, PPI: 342, Go­ril­la Glass
Pro­ce­sor: Snap­dra­gon 400, 1,4 GHz, 2 rdzenie
RAM: 1 GB
Pa­mięć: 16 GB (brak microSD)
Apa­rat: 4 Mpix w tech­no­lo­gii Ultra­Pixel
Ba­te­ria: 1800 mAh
Wy­mia­ry: 132×63×9,3 mm
Wa­ga: 122 g
In­ne: LTE

1
fot. Paweł Kiszkiel fot. Paweł Kiszkiel

Sony Xperia: Z i M. Samsung Galaxy: S4 i S4 mini

Sony

Jak widać na pierwszy rzut oka, choćby po umieszczeniu przedniej kamerki i głośnika, to nie są najbliżsi krewni. Sony w ogóle nie działa w ten sposób; zaproponowano nam więc zestawienie zetki z emką, którą nazwano "młodszą siostrą" (imię Xperia - rodzaj żeński). Modele mają cechy wspólne, np. rozmieszczenie niektórych przycisków na prawej krawędzi oraz fioletowe wersje plecków. Pod względem designu tańsza M jest nawet fajniejsza: powiadomienia syngalizowane są diodą pod ekranem. Ma dobry dźwięk, dwa rdzenie, NFC, a kosztuje poniżej tysiąca. O zetce się nie rozpisujemy: to wodoodporny behemot z najwyższej półki!

Xperia Z
Cena: 1500 zł
Test AnTuTu: 19 700 pkt
Ekran: 5 cali, 1920×1080, PPI: 443
Pro­ce­sor: Snapdragon S4, 1,5 GHz, 4 rdze­nie
RAM: 2 GB
Pa­mięć: 16 GB (+ mic­roSD)
Apa­rat: 13 Mpix
Ba­te­ria: 2600 mAh
Wy­mia­ry: 139×71×7,9 mm
Wa­ga: 146 g
In­ne: LTE, NFC

Xperia M
Cena: 750 zł
Test AnTuTu: 10 000 pkt
Ekran: 4,3 ca­la, 854x480, PPI: 245
Pro­ce­sor: Snap­dra­gon S4, 1 GHz, 2 rdze­nie
RAM: 1 GB
Pa­mięć: 4 GB (+ mic­roSD)
Apa­rat: 8 Mpix
Ba­te­ria: 1900 mAh
Wy­mia­ry: 124x62x9,3 mm
Wa­ga: 115 g
In­ne: NFC, istnieje wersja dual SIM

Samsung

Bliź­nia­cy kil­kur­dze­nio­wi, ale nie jed­no­ja­jo­wi. Mi­ni ma słab­szy apa­rat, wy­raź­nie niż­sze za­gęsz­cze­nie pik­se­li ekra­nu i tyl­ko 8 GB wbu­do­wa­nej pa­mię­ci. Choć jest mniej­szy, to grub­szy w zadzie. Bra­ku­je też kil­ku spryt­nych fun­kcji, jak Air View (lup­ka), Air Ge­stu­re (ste­ro­wa­nie nad ekra­nem) czy Mul­ti-Win­dow (podział ekranu; to zrozumiałe). Cią­gle jest jed­nak ko­mór­ką z gór­nej pół­ki, je­śli wy­daj­ność mie­rzyć tak­to­wa­niem pro­ce­so­ra - wy­da­je się na­wet lep­szy. Te sa­me lek­kie po­li­wę­gla­no­we obu­do­wy, fizycz­ny przy­cisk "ho­me"... S4 Mini to maksigratka dla mi­łoś­ni­ków Sam­sun­ga z ciut chud­szym por­tfe­lem. Duży S4 ustanawia po prostu nowe smartstandardy.

Galaxy S4
Cena: 1800 zł
Test AnTuTu: 27 800 pkt
Ekran: 5 cali, 1080×1920, PPI: 441, Go­ril­la Glass
Pro­ce­sor: Exy­nos 5410, 1,6 GHz, 4 rdze­nie*
RAM: 2 GB
Pa­mięć: 16 GB (+ mic­roSD)
Apa­rat: 13 Mpix
Ba­te­ria: 2600 mAh
Wy­mia­ry: 137×67×7,9 mm
Wa­ga: 130 g
In­ne: LTE, NFC, pod­czer­wień
* w USA jest nawet 8-r­dze­nio­wa wersja procesora

Galaxy S4 mini
Cena: 1270 zł
Test AnTuTu: 14 000 pkt
Ekran: 4,3 ca­la, 960×540, PPI: 256, Go­ril­la Glass
Pro­ce­sor: Snap­dra­gon S4, 1,7 GHz, 2 rdze­nie
RAM: 1,5 GB
Pa­mięć: 8 GB (+ mic­roSD)
Apa­rat: 8 Mpix
Ba­te­ria: 1900 mAh
Wy­mia­ry: 125×61×8,9 mm
Wa­ga: 107 g
In­ne: pod­czer­wień; LTE, NFC i du­al SIM opcjonal­nie (jest kil­ka wer­sji te­le­fo­nu)

2
fot. Paweł Kiszkiel fot. Paweł Kiszkiel

LG Swift: L7 II i L3 II. Nokia Lumia: 920 i 520

LG

LG nie miniaturyzuje smartfonów z najwyższej linii G, więc wybraliśmy braciszków z odświeżonej niskobudżetowej serii L: sztandarowy model 7 i maluszka, czyli 3. Ten drugi to naprawdę (grubiutki!) mikrusik za symboliczne pieniądze. Serce procesorka bije jednak niemal tak szybko jak u starszego brata (czyli nie za szybko). Ekran trójeczki jeszcze z poprzedniej epoki, to widać i na powyższym zdjęciu (pikseloza), i na żywo. Słabo też z aparatem. No, ale się czego spodziewać po komórce za 300 zł? Przy czym podkreślamy, że to pełnoprawny Android 4.0 (z nakładką systemową), a baterię ma lepszą od lumii 520.

Swift L7 II
Cena: 700 zł
Test AnTuTu: 6350 pkt
Ekran: 4,3 cala, 800×480, PPI: 217
Pro­ce­sor: Snapdragon S4, 1 GHz, 2 rdzenie
RAM: 768 MB
Pa­mięć: 4 GB (+ mic­roSD)
Apa­rat: 8 Mpix
Ba­te­ria: 2460 mAh
Wy­mia­ry: 122×66×9,7 mm
Wa­ga: 118 g
Inne: NFC

L3 II
Cena: 330 zł
Test AnTuTu: 5600 pkt
Ekran: 3,2 cala, 320×240, PPI: 125
Pro­ce­sor: Snapdragon S1, 1 GHz, 1 rdzeń
RAM: 512 GB
Pa­mięć: 4 GB (+ mic­roSD)
Apa­rat: 3,2 Mpix
Ba­te­ria: 1540 mAh
Wy­mia­ry: 103×61×11,9 mm
Wa­ga: 110 g
Inne: jest także wersja dualSIM

Nokia

Oba te­le­fo­ny No­kii są ze średnio-niż­szej pół­ki ce­no­wej, a więc i wy­daj­no­ścio­wej, o czym świad­czą pa­ra­me­try oraz wy­ni­ki te­stu An­Tu­Tu. To je­dy­na kon­ku­ren­cja dla An­dro­i­da w na­szym ze­sta­wie­niu, urządzenia pra­cu­ją na sy­ste­mie WP8, oraz najciekawszy element kolorystyczny se­sji. Po­sta­wi­liś­my na rodzeń­stwo żół­te, mog­ło być też czer­wo­ne. 520 ma słab­sze: ekran (roz­dziel­czość, jas­ność, płyn­ność ru­cho­me­go ob­ra­zu, od­por­ność na za­ry­so­wa­nia; po­dob­nie wy­so­ka wraż­li­wo­ść na do­tyk, moż­li­wa ob­słu­ga w rę­ka­wicz­ce) oraz apa­rat (bra­ku­je na­wet lampy w postaci dio­dy LED). Nie ma NFC. Lecz spójrz z innej strony: w cenie jednego HTC One możesz mieć cztery seksowne 520. I dlatego to najlepiej sprzedający się Windows Phone na świecie!

Lumia 920
Cena: 1100 zł
Test AnTuTu: 12 350 pkt
Ekran: 4,5 cala, 768×1280, PPI: 332, Gorilla Glass
Pro­ce­sor: Snapdragon S4, 1,5 GHz, 2 rdzenie
RAM: 1 GB
Pa­mięć: 32 GB (brak mic­roSD)
Apa­rat: 8,7 Mpix, technologia PureView, obiektyw Carl Zeiss
Ba­te­ria: 2000 mAh
Wy­mia­ry: 130×71×10,7 mm
Wa­ga: 185 g
In­ne: NFC, plecki Qi

Lumia 520
Cena: 500 zł
Test AnTuTu: 7400 pkt
Ekran: 4 cale, 840×480, PPI: 235
Pro­ce­sor: Snapdragon S4, 1,5 GHz, 2 rdzenie
RAM: 512 GB
Pa­mięć: 8 GB (+ mic­roSD)
Apa­rat: 5 Mpix
Ba­te­ria: 1420 mAh
Wy­mia­ry: 120×64×9,9 mm
Wa­ga: 124 g

3

Zobacz także:

Test: pisanie po ekranie smartfona

Test: pisanie po ekranie smartfona, testy, aplikacje, smartfonfot. Robert Kneschke/Shutterstock

Co nas czeka na rynku komputerów za kilka lat? [WYWIAD]

Co nas czeka na rynku komputerów za kilka lat? fot. Dragon Images / shutterstock.com

4
Więcej na ten temat: smartfon, telefony komórkowe