§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Męska strefa" (zwany dalej "Konkursem ").

2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest Agora Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, NIP 526-030-56-44, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 50.937.386,00 zł, zwana dalej "Organizatorem".

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-298), ul. Jesienna 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 21573, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 1.000.000,00 zł, NIP 584-020-11-86, zwana dalej "Partnerem".

5. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 4.05.2011 do 18.05.2011 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

6. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego wszystkich uczestników.

§ 2 Udział w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora albo Partnera jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

4. Przystąpienie do Konkursu w sposób określony w § 3 ust. 2 Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe zwycięzców konkursu zostaną przekazane Partnerowi w celu wydania nagród przewidzianych niniejszym regulaminem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody konkursowej. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie internetowym www.logo24.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz zgłoszenie swojego udziału w Konkursie zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez wysłanie za pomocą formularza konkursowego odpowiedzi na postawione pytanie. Na poprawne wypełnienie formularza składa się udział w sondażu, przygotowanie odpowiedzi uzasadniającej wybór w sondażu oraz poprawne wypełnienie pól dotyczących danych osobowych. Formularz znajduje się w sekcji konkursowej w ramach serwisu www.logo24.pl .

3. Zgłoszenie konkursowe należy wysyłać tak, aby wpłynęło na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 5. Zgłoszenia, które wpłyną na serwer Organizatora przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

4. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.

5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora i Partnera. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora i Partnera wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

1. W wyniku Konkursu jury, o którym mowa w § 3 ust. 5, wyłoni 10 zwycięzców, których odpowiedzi zostaną uznane za najciekawsze.

2. Jeden uczestnik może otrzymać jedną nagrodę w Konkursie.

3. Nagrodami w Konkursie jest 10 zestawów kosmetyków marki Ziaja Yego. W skład jednego zestawu wchodzą:

   krem nawilżający,

   żel activ pod prysznic,

   szampon,

   żel do higieny intymnej,

   działający dwukierunkowo antyperspirant.

4. W terminie do 3 dni roboczych od zakończenia Konkursu Organizator wyśle do Zwycięzców informację o otrzymaniu prawa do nagrody, na adres email, z którego nadesłano zgłoszenie konkursowe.

5. W terminie do 7 dni roboczych Zwycięzca zobowiązany jest do przesłania, na adres mailowy z którego nadeszło zawiadomienie, o jakim mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, swojego adresu korespondencyjnego.

6. W terminie do 7 dni roboczych od otrzymania danych, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom przez Partnera za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy specjalizującej się w przesyłaniu paczek.

7. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody rzeczowej w terminie 14 dni od wysłania przez Partnera, jego prawo do nagrody wygasa.

8. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Zwycięzcę nieprawdziwych lub nieaktualnych danych uniemożliwiających wydanie mu nagrody.

9. Pełna lista Zwycięzców Konkursu (imię i nazwisko) zostanie opublikowana na stronie sekcji konkursowej serwisu www.logo24.pl do dnia 23.05.2011 roku.

10. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

11. W przypadku wygaśnięcia prawa Zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

§ 5 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z organizacją Konkursu należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: "Konkurs Męska Strefa", Czasopisma, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, w terminie do 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu - osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku uczestnik Konkursu zostanie poinformowany na piśmie przesłanym na adres podany w reklamacji.

§ 6 Postanowienia Końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz w serwisie www.logo24.pl .

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 4.05.2011 r.